سوراخ کاری

مراحل انجام یک پروژه

سوراخ کاری


این فرایند به وسیله دستگاه های دریل رادیال و پانچ انجام می گردد. برای ورق های

با ضخامت بالای 15 میلی متر با دریل و رادیال و برای ورق های با ضخامت15میلی متر

و کمتر ، از آن پانچ استفاده می شود.

برای ورق هایی که امکان سوراخ کاری به روش های فوق مقدور نمی باشد ، دریل های

مگنت مورد استفاده قرار می گیرد.

سوراخ کاری

برخی از مشتریان ما


حلوا شکری عقاب
کاله
به تک
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور
ایران خودرو
سایپا
بیمه خدمات درمانی
سرم سازی رازی
هیوندای
بازار مبل ایران